Regulamin

I. Wstęp

1. Marsz na Orientację Szperk Hel 2019 (zwany dalej Marszem) jest imprezą turystyczno-sportową, której uczestnik lub zespól ma za zadanie potwierdzić w określonym limicie czasu swoją obecność przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych.

2. Organizatorem Imprezy jest Stowarzyszenie Alternantywny Cypel (zwany dalej Organizatorem).

3. Celami Imprezy są:

a. poznanie piękna przyrody i zabytków militarnych Półwyspu Helskiego,
b. zdrowe spędzenie czasu,
c. propagowanie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem w terenie bez pomocy urządzeń nawigacji satelitarnej,
d. integracja środowisk miłośników Marszy na Orientacje, turystyki pieszej oraz środowisk pasjonujących się militariami.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje dla uczestników wszystkich tras Marszu.

2. Uczestnicy biorą udział w Imprezie w zespołach 1-, 2- , 3- lub 4- osobowych (w zależności od rodzaju trasy).

3. Start uczestników odbywa się w sposób interwałowy. Czas interwału zależy od rodzaju trasy, liczby uczestników i będzie podany na stronie internetowej bądź w Bazie Imprezy.

4. Zespoły w momencie startu otrzymują jedna kartę startowa oraz dla każdego uczestnika mapę topograficzna, czarno-białą w skali 1:15 000.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian na mapy.

III. Punkty kontrolne

1. Punkty kontrolne (PK) mogą mieć jedna z dwóch postaci:

a. prostokątnej (20 x 30 cm) biało-czerwonej podzielonej po przekątnej opisanej kodem lub poleceniem planszy MnO (lampionu) oraz wyposażonej w przyrząd do potwierdzania – kredkę ,
b. punktu terenowego – stałego, charakterystycznego elementu występującego w terenie, nie umieszczonego przez Organizatora.

2. Na niektórych punktach kontrolnych, przewidziane są dodatkowe zadania sprawnościowe lub edukacyjne, które będą zaliczane i oceniane przez Sędziów Marszu.

3. Postać punktu kontrolnego (PK) jest opisana na mapie.

4. Punkty kontrolne z dodatkowymi zadaniami są wskazane na mapie.

5. Każdy oznakowany punkt kontrolny powinien być widoczny i ustawiony w miejscu charakterystycznym, przy czym miejsce to musi dać się jednoznacznie zlokalizować na mapie i w terenie.

6. Jeżeli odległość ustawienia PK od miejsca charakterystycznego zaznaczonego na mapie jest większa niż 2 mm w skali mapy, to zespól nie ma obowiązku jego odszukania i za brak potwierdzenia tego punktu nie może być ukarany.

7. Poza punktami kontrolnymi (PK) Organizator może dodatkowo ustawić na terenie imprezy: punkty stowarzyszone (PS) i punkty mylne (PM).

8. Punkt stowarzyszony z określonym punktem kontrolnym jest to punkt ustawiony w terenie, który ze względu na co najmniej jeden z poniższych warunków, to jest:

a. niewielka odległość od PK (nie mniejsza niż 2 mm w skali mapy),
b. podobna formę terenu,
c. specyfikę mapy,
d. inne informacje podane przez organizatora,
oddaje w przybliżeniu położenie punktu kontrolnego (PK).

9. Punkt mylny (PM) nie jest punktem kontrolnym danej trasy lub punktem z nim stowarzyszonym i musi być oddalony od danego PK o co najmniej 5 mm w skali mapy.

10. Punkty stowarzyszone i punkty mylne oznacza się w terenie w taki sam sposób jak punkty kontrolne.

IV. Zasady potwierdzania punktów kontrolnych na karcie startowej

1. Potwierdzenie punktu kontrolnego następuje w zależności od jego postaci:

a. plansza MnO (lampion) – poprzez wpisanie w pierwszym wolnym polu karty startowej za pomocą kredki umieszczonej przy lampionie numeru PK (opisu PK) oraz kodu lub wskazanego przez Organizatora lampionu ustawionego w tym miejscu,
b. punkt terenowy – poprzez wpisanie w pierwszym wolnym polu karty startowej za pomocą własnego przyboru do pisania numeru PK (opisu PK) oraz wyznaczonej przez Organizatora cechy charakterystycznej obiektu, będącego punktem kontrolnym,

2. Potwierdzeń dokonuje się w kolejnych polach karty startowej bez pozostawiania pól wolnych.

3. Kolejność potwierdzania punktów kontrolnych jest obowiązkowa.

4. Zespól ma prawo do nieograniczonej ilości poprawień pierwotnie potwierdzonego PK, przy czym:

a. poprawień PK dokonuje się poprzez wpisanie właściwego potwierdzenia w kolejne wolne pole karty startowej – niedopuszczalne jest dokonywanie skreśleń lub poprawek istniejących potwierdzeń,
b. za dokonanie każdorazowego poprawienia potwierdzenia PK otrzymuje się odpowiednią ilość punktów karnych.
c. po dokonaniu poprawień ocenie podlegają wyłącznie ostatnie potwierdzenia danego PK oraz ilość dokonanych poprawień.

5. W przypadku stwierdzenia, ze w miejscu zaznaczonym na mapie przez Organizatora nie ma ustawionego punktu kontrolnego lub jest on zniszczony w sposób uniemożliwiający opis, dokonuje się zapisu BPK (brak punktu kontrolnego), dodając numer tego PK oraz godzinę pobytu. Jeżeli uczestnik lub zespól skorzystał z możliwości potwierdzenia punktu kontrolnego zapisem BPK, a Organizator stwierdził właściwe ustawienie PK to zapis taki traktowany jest jako potwierdzenie punktu mylnego (PM).

6. W przypadku stwierdzenia przy punkcie kontrolnym braku przyrządu do potwierdzania PK, całego zapisu dokonuje się własnym przyborem do pisania, umieszczając numer lub oznaczenie tego PK oraz kod z właściwego lampionu w odpowiednim polu karty startowej, dodając uwagę BK (brak kredki).

7. Inne dokonanie zapisu w przypadku braku punktu kontrolnego lub braku przyrządu do potwierdzenia PK niż opisane w rozdz. IV, p. 5 i 6 traktowane są jak potwierdzenie punktu mylnego (PM).

8. W jednym polu karty startowej może znajdować się tylko jedno potwierdzenie punktu kontrolnego.

9. Za potwierdzenie PK stojącego do 2 mm w skali mapy od miejsca zaznaczonego na mapie przez Organizatora uczestnik nie może być karany.

10. Wybrane PK mogą być dodatkowo obsadzone przez Sędziów przez cały czas trwania Imprezy lub jej cześć. W takim wypadku Sędziowie dodatkowo rejestrują czas przybycia zespołu na PK, jednak zespól musi niezależnie od tego potwierdzić PK zgodnie z rozdz. IV.

V. Czas przebycia i długość trasy

1. W Imprezie szybkość przebycia trasy nie jest punktowana.

2. Podstawowy limit czasu ustalany jest przez Organizatora z uwzględnieniem długości trasy oraz trudności zlokalizowanych w terenie PK.

3. Każdemu zespołowi poza podstawowym limitem czasu przysługuje limit spóźnień.

4. Limit spóźnień powinien być nie mniejszy niż 1/4 i nie większy niż 1/3 podstawowego limitu czasu.

5. Pomiaru czasu dokonuje się do pełnej minuty.

6. Zespól może być sklasyfikowany po przekroczeniu limitu spóźnień, o ile zdąży przybyć na metę przed jej zamknięciem.

7. Długość trasy jest liczona w liniach prostych miedzy PK, z uwzględnieniem trudnych bądź niemożliwych do przebycia obiektów.

8. Szczegółowe dane dotyczące długości i limitów czasu będą podane w Komunikacie Startowym i/lub na mapach.

VI. Punktacja

1. W Imprezie zwycięża uczestnik lub zespól, który za pokonanie trasy uzyskał największą liczbę punktów dodatnich.

2. Ujemne punkty (karne) uzyskuje się za:

  • brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK – 90 pkt.
  • potwierdzenie punktu mylnego PM – 30 pkt.
  • zmianę kolejności potwierdzeń PK (za każdą zmianę) – 30 pkt.
  • pozostawienie na karcie startowej wolnego pola
  • zamiast kolejnego potwierdzenia punktu kontrolnego – 30 pkt.
  • potwierdzenie punktu stowarzyszonego PS do punktu kontrolnego PK – 25 pkt.
  • brak opisu lub zły opis punktu kontrolnego – 10 pkt.
  • każdą zmianę potwierdzenia punktu kontrolnego PK lub punktu stowarzyszonego PS – 10 pkt.
  • każda pełna minute limitu spóźnień – 1 pkt.
  • każda pełna minute spóźnień po przekroczeniu limitu spóźnień – 10 pkt.

3. Punkty dodatnie można zdobyć zaliczając dodatkowe zadania. Ich wartość jest zależna od rodzaju zadania i będzie sprecyzowana w komunikacie startowym i/lub na mapie

VII. Warunki ukończenia imprezy

1. Zespól, aby mógł być sklasyfikowany w Imprezie, musi:

a. w komplecie przybyć na metę przed jej zamknięciem,
b. oddać kartę startowa w stanie umożliwiającym Sędziemu identyfikacje potwierdzeń,
c. potwierdzić prawidłowo co najmniej jeden punkt kontrolny (PK) lub punkt stowarzyszony (PS),

2. Zespól może być zdyskwalifikowany za:
a. podrabianie potwierdzeń na karcie startowej,
b. używanie jakiegokolwiek środka transportu,
c. korzystanie z pomocy osób trzecich przy pokonywaniu trasy.
d. dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu punktów kontrolnych,
e. niszczenie punktów kontrolnych lub przyrządów do ich potwierdzania,
f. nieuzasadnione używanie urządzeń elektronicznych do porozumiewania się na odległość,
g. używania przyrządów do nawigacji satelitarnej,
h. używanie map innych niż dostarczonych przez organizatora,
i. za rozdzielanie się zespołu na trasie.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Wszystkich uczestników, którzy przerywają uczestnictwo w imprezie przed dotarciem do mety obowiązuje poinformowanie o tym fakcie Organizatora najpóźniej do godziny zamknięcia mety. Numer telefonu do Organizatora jest podany na mapie.

2. Udział w Imprezie jest dobrowolny. W Imprezie uczestnicy startują na własna odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach Imprezy i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.

3. Osoby niepełnoletnie mające nieukończone 15 lat startują i uczestniczą w Imprezie tylko i wyłącznie pod opieka swojego opiekuna prawnego. Muszą także przedstawić przed startem pisemna zgodę obojga prawnych opiekunów wg podanego wzoru.

4. Osoby niepełnoletnie mające 15 – 17 lat mogą startować w Imprezie tylko pod opieka osoby pełnoletniej upoważnionej przez prawnych opiekunów. Muszą także przedstawić przed startem pisemna zgodę obojga prawnych opiekunów wg podanego wzoru.

5. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz zostawiania śmieci w lesie. Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.

6. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie oraz za jakiekolwiek szkody poniesione przez uczestników Organizator nie odpowiada. Zalecane jest ubezpieczenie się we własnym zakresie.

7. Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, w szczególności zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciwpożarowych. Za skutki naruszenia tychże przepisów uczestnik odpowiada osobiście.

8. Uczestnicy Marszu wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunku, imienia i nazwiska w relacjach z Imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora, a także na gromadzenie tychże danych w bazach danych Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczna i udostępniają w tym celu swój e-mail zgodnie z ustawa z dnia 18.01.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz.U. 144/02, poz. 1204).

9. Organizator nie zapewnia transportu uczestników z trasy.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni najpóźniej przed startem.

11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Uwagi i odwołania rozstrzyga Organizator Marszu. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzja ostateczna.

12. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s